Helsepersonelloven § 1. Lovens formål

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Klikk her for å lese bestemmelsen på Lovdata

Helsepersonelloven har ikke til formål å virke straffende, jf. Rt. 2004 s. 1343: «Det understrekes at tilsynsmyndigheten skal være opptatt av å beskytte pasienter mot ukvalifiserte utøvere, ikke av å straffe.». Dette er et viktig poeng, da dette går over i strafferetten.

Pasientsikkerheten i fokus, ikke straff

Loven har til formål å beskytte mot useriøse utøvere og som utgjør en fare for pasientsikkerheten. Dersom man som helsearbeider erkjenner sine feil og gjør nødvendige tiltak for å hindre at pasienter i fremtiden utsettes for risiko, vil ofte Helsepersonellnemnda ofte være mer tilbakeholden med å ilegge sanksjoner (men dette må avgjøres konkret og avhenger av feilens karakter).

Helsepersonelloven har ikke til formål å virke straffende, jf. Rt. 2004 s. 1343: «Det understrekes at tilsynsmyndigheten skal være opptatt av å beskytte pasienter mot ukvalifiserte utøvere, ikke av å straffe.». Dette er et viktig poeng, da dette går over i strafferetten.

NOU 2015: 11 Med åpne kort

I denne offentlige utredningen kan du lese mer om viktigheten av

  • pasientsikkerhet
  • åpenhet
  • tillit
Les hele NOU 2015 nr. 11
NOU Med åpne kort