Hpl. § 10 Informasjonsplikten

«Den som yter helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4. I helseinstitusjoner skal informasjon etter første punktum gis av den som helseinstitusjonen utpeker.»

 

Klikk her for å lese bestemmelsen på Lovdata

HVEM – HVA – HVORDAN

Bestemmelsen om informasjon til pasienter, hpl. § 10 viser til pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4. For å få helhetsbildet må disse lovene ses sammen. Helsepersonelloven § 10 viser selv til pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4. Når bestemmelsene ses i sammenheng kommer det frem et bilde over:

  1. Informasjonens adressat (hvem)
  2. Informasjonens innhold (hva)
  3. Informasjonens form (hvordan)
Who When Where

En forklaringsvideo om informasjon til pasienter og pårørende

I denne filmen skisseres:

  • Hjemmelen for prinsippet
  • Hva informasjon til pasienter innebærer for ulike pasientgrupper
Klikk her for å laste ned hjelpeskissen

Tre faser med ulike reguleringer

Frem til 16 år

Informasjonens adressat (hvem som skal ha informasjon) deles inn i tre faser. Den første fasen er frem til pasienten er 16 år. Hovedregelen er at både pasienten og foreldrene har rett til informasjon. Det er et unntak hvis pasienten er mellom 12 og 16 år, og det foreligger «grunner som bør respekteres». Det tilbakevendende tema er typisk når en 14-åring ber om veiledning om prevensjon og sier at hun ikke ønsker at foreldrene skal vite om dette. Da har man i utgangspunktet taushetsplikt.

Mellom 16 og 18 år

I den andre fasen er pasienten mellom 16 og 18 år. Hovedregelen er at det kun er pasienten som har rett til informasjon. Det første unntaket her er at foreldrene har rett til informasjon hvis det foreligger forhold de trenger å vite om («nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret»), for eksempel dersom det avdekkes narkotikamisbruk hos pasienten. Det andre unntaket er at foreldrene skal informeres dersom pasienten ikke kan ivareta sine interesser. Dersom pasienten ligger i bevisstløs tilstand og foreldrene sitter på kunnskap (om for eksempel allergier) som er nødvendig for at helsepersonellet skal kunne utøve forsvarlig helsehjelp, skal foreldrene informeres.

Fra og med 18 år

I den tredje fasen er pasienten myndig og hovedregelen er at det kun er pasienten som har rett til informasjon. Det gjøres unntak fra taushetsplikten hvis pasienten ikke kan ivareta sine interesser. Et annet unntak oppstilles når pasienten har gitt samtykke til at pårørende eller andre skal få informasjon.