Helsepersonelloven § 17

«Helsepersonell​ skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger.»

 

Klikk her for å lese bestemmelsen på Lovdata

Hva utløser meldeplikt?

Meldeplikten utløses der pasienten har vært utsatt for en alvorlig risiko, og selve plikten følger av ordet «skal» i bestemmelsen. Det kreves ikke at risikoen har realisert seg i en skade, og dette er en forskjell fra reglene om pasientskadeerstatning. Det har sammenheng med at erstatning skal virke gjenopprettende på skader og tap. I helserettslig sammenheng er det dermed tilstrekkelig at pasienten har vært utsatt for en alvorlig risiko for at det utløser en plikt fopr helsepersonell til å gi informasjon.

Info 2
storyblocks-medical-team-explaining-results-to-patients-relatives_rDe0SYbFcf

Hvem har krav på informasjon?

Pasienten selv: Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 regulerer pasientens rett til å få informasjon. Lovene regulerer samme tema, fra henholdsvis pliktsiden og rettighetssiden. I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 står det at pasienten har krav på informasjon om skade/alvorlige komplikasjoner. Bestemmelsen må forstås slik at det også omfatter en rett til å få informasjon i de tilfellene man har vært utsatt for en alvorlig risiko, selv om risikoen ikke har resultert i en alvorlig skade. Pasienten har og krav på informasjon om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for å hindre at liknende hendelser skjer igjen.

Pårørende: Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 gir tilsvarende rettigheter for pårørende.

En forklaringsvideo om meldeplikten

Filmen gir en generell forklaring av

  • Hjemmelen for meldeplikten
  • Når meldeplikt aktiviseres og utløser en informasjonsplikt
  • Overfor hvem plikten gjelder (personkretsen)

I filmen får du også et hint om anvendelsen av helsepersonelloven § 17 på den praktiske case-oppgaven med lege Lars, sykepleier Alexandra og pasienten Laura.