Helsepersonelloven § 2. Lovens virkeområde

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Kongen gir forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

I den utstrekning Kongen bestemmer i forskrift, gjelder loven for personer på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk, på installasjoner og fartøy i arbeid på norsk kontinentalsokkel og på norsk redningsansvarsområde.


Klikk her for å lese bestemmelsen på Lovdata

 Helsepersonelloven § 3. Definisjoner

Med helsepersonell menes i denne lov:

1.  personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49,
2.  personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd,
3.  elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd.

Departementet kan i forskrift bestemme at loven eller enkelte bestemmelser i loven skal gjelde for nærmere angitt personell som ikke omfattes av første ledd, herunder personell som Norge etter folkerettslige regler er forpliktet til å gi rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.

Med helseinstitusjon menes institusjon som hører under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om hvilke institusjoner som skal omfattes.

Klikk her for å lese bestemmelsen på Lovdata

Norsk fastland og norske øyer

Helsepersonelloven gjelder ikke på alle områder, man må derfor sjekke om loven kommer til anvendelse før man tar den i bruk. 

Helsepersonelloven § 2 lyder slik: «Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.». Nøkkelord her er "personer som oppholder seg i Norge". Både norske og utenlandske statsborgere omfattes. Både kortvarige og langvarige opphold omfattes. Både offentlig og privat virksomhet/ sektor omfattes.

Helsepersonelloven gjelder «i riket». Loven gjelder norsk fastland og norske øyer. Det er ofte noe spesielt som gjelder på Svalbard. Forskrift 22. juni 2015 nr. 747 presiserer at helsepersonelloven også gjelder på Svalbard. «Kongen», i betydningen regjeringen, kan ved utfyllende regelverk presisere hva som gjelder for norske skip, fly mv.

Hva menes med at man må yte helsehjelp i riket for å være omfattet av loven?

Mange tror at det bare er aktive handlinger som rammes av loven, men handlinger og unnlatelser er likestilt. Bestemmelsen inneholder et krav om at det foreligger helsehjelp, se helsepersonelloven § 3.

  • § 3 tredje ledd: «Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.»

Hvem er helsepersonell?

Er man innenfor listen i helsepersonelloven § 48, er man samtidig innenfor helsepersonelloven § 3  og § 2, og da kommer hele loven til anvendelse.

I punkt 2 i helsepersonelloven § 3 første ledd fremgår det at personell i helsetjenesten eller i apotek også er omfattet. Hva menes med å jobbe i helsetjenesten? Ansatte på steder hvor Statens helsetilsyn og fylkeslegene har tilsynsansvaret arbeider i helsetjenesten. Alternative behandlere faller utenfor, jf. helsepersonelloven § 3. Apotekarbeidere er definert i egen lov, jf. apotekloven 2. juni 2000 nr. 39 § 1-3: «Salgs- og tilvirkningssted for legemidler til sluttbrukere , som er fysisk tilgjengelige for publikum».

Elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger er også underlagt helsepersonelloven.

hpl. § 48