FEST | Nasjonal kilde til informasjon om legemidler

For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet datagrunnlaget FEST. Sykehus, leger, tannleger, veterinærer, apotek og bandasjister får oppdatert informasjon fra én kilde om alt som kan fås på resept i Norge. Gjennom FEST blir alle leddene i reseptkjeden i en e-resept forsynt med kvalitetssikret og oppdatert informasjon om legemidlet.

FEST Farmapro Farmalogg
FEST

European Medicines Agency (EMA)

Dette er EMA sin database over bivirkninger rapportert inn fra de forskjellige legemiddelfirmaene som opererer i EU. Øvrige bivirkninger skal rapporteres inn innen 90 dager. Legemiddelprodusentene har også et ansvar for å hele tiden vurdere risikoen av bivirkninger opp mot nytten bruken legemidlet innebærer. Dersom risikoen av et legemiddel overstiger nyttevirkningen, vil dette medføre at markedsføringstillatelsen for legemidlet blir trukket tilbake av Statens legemiddelverk. (legemiddelforskriften § 5-12 første ledd bokstav a). Pasienter og helsepersonell kan også sende inn melding om bivirkning, og dette gjøres til det regionale legemiddelinformasjonssenteret RELIS (lenke) eller Folkehelseinstituttet. (lenke) Alle bivirkninger som meldes inn her registreres i det nasjonale bivirkningsregisteret og herfra rapporteres det videre til EudraVigilance-databasen. Statens legemiddelverk overvåker nøye alle rapporterte bivirkninger, og utfører jevnlige laboratoriekontroller av legemidler.

European Medicines Agency RELIS Nasjonalt bivirkningsregister FHI
photo-1650626633260-e5136c5d422a