Lover er bygd opp ved å ha ulike nivåer, der det viktigste er å skille mellom
  • kapitler
  • paragrafer
  • ledd
Kap nivå

Kapitler

En lov er delt inn i flere nivåer. Det øverste nivået er kapittelnivå. For
eksempel har helsepersonelloven 13 kapitler.

Pro-tip: Det er ikke nødvendig å vise til det aktuelle kapittelet i tillegg til lovparagrafen, fordi paragrafnummereringen er gjennomgående i loven.

Klikk for å forstørre bildet
Paragrafnivå

Paragrafer

Hvert kapittel består av en eller flere paragrafer (§§). Bildet du ser her viser helsepersonelloven § 4, om forsvarlighet.

Pro-tip 1: Når du viser til en lov, bruk paragraftegnet §. For eksempel kan du skrive at «Alt helsepersonell plikter å opptre forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4».

Pro-tip 2: Vis til kun den delen av loven som er relevant, noe som ofte er mye kortere enn hele lovbestemmelsen. For å vise at du har hentet det fra loven, kan du også benytte sitat ved å sette lovteksten i anførselstegn («sitert tekst»).

Pro-tip 3: Ikke la deg forvirre av at lovene har forskjellig systematikk; det er uten betydning for realiteten. Noen lover benytter systemet med enkel paragrafnummeriering (§§ 1, 2, 3, 4) slik du ser i helsepersonelloven. Andre lover har et bindestrek-system, med ett tall på hver side av bindestreken. Et eksempel finnes i pasient- og brukerrettighetsloven (§§ 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3). Tallet til venstre for bindestreken angir kapitlet og tallet til høyre angir paragrafen innen kapitlet.

Klikk for å forstørre bildet
Leddnivå

Ledd

Paragrafene kan bestå av flere ledd, som betyr det samme som avsnitt. Det er undernivåer i teksten, som benyttes for å gi den en struktur. Bildet du ser her viser helsepersonelloven § 4, som består av fire ledd.

Pro-tip: Vanligvis vil det være tilstrekkelig å vise til selve paragrafen, men henvisningen blir mer spesifikk og tydelig om du også viser til det eller de aktuelle ledd(ene).

Slik gjør du det: Om du skal vise til første avsnitt (ledd) i helsepersonelloven § 4, kan du skrive slik: «...., jf. helsepersonelloven § 4 første ledd.»

Klikk for å forstørre bildet

To avsluttende presiseringer

Punktum: Dersom et ledd inneholder flere setninger, kalles første setning for første punktum, andre setning for andre punktum osv. Et eksempel: «Kravet om samarbeid og samhandling står i hpl. § 4 andre ledd andre punktum.». Dette nevnes for oversiktens skyld, men det er normalt ikke nødvendig å bruke så spesifikke lovhenvisninger.

Bokstaver: Lovparagrafer kan også være inndelt i forskjellige bokstaver, som normalt er nivået under leddene. Da blir henvisningen for eksempel slik: «Helsepersonelloven § 4 første ledd bokstav v) bestemmer at autorisasjonsordningen omfatter sykepleiere.». Vanligvis er det ikke nødvendig med så spesifikke lovhenvisninger. I enkelte bøker snakker jurister om «litra» (latinsk), noe som ikke betyr annet enn bokstav.