Regler om både innhold og fremgangsmåter

Materielle regler gir rettigheter eller pålegger plikter av et visst innhold, mens prosessuelle regler stiller krav til bestemte fremgangsmåter.

Materielle regler

er regler som gir rettigheter eller pålegger plikter av et visst innhold.

  • Et eksempel på en materiell regel er pasientskadelovens regler som gir skadelidte rett til erstatning. Regelen gir innhold i form av rett til pasientskadeerstatning.
  • Et annet eksempel er pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav a og § 2-1 bokstav b om pasienters rett til helsehjelp fra allmenn- og spesialisthelsetjenesten.

Materielle regler koster mye, men er populære blant politikere.

Prosessuelle regler

kan kalles for "fremgangsmåte-regler". De fleste reglene i pasient- og brukerrettighetsloven er prosessuelle regler.

  • Et eksempel: Dersom helsepersonell skal tvangsinnlegge en pasient, er det krav om en viss fremgangsmåte. Pasienten må ha vært igjennom flere legeundersøkelser før han eller hun blir tvangsinnlagt, se psykisk helsevernloven § 3-3 (1) nr. 2.

Som helsepersonell møter du prosessuelle regler i hverdagen overfor pasienter, men kan også komme i berøring med reglene i en eventuell klagesak som angår deg selv.

En forklaringsvideo

I denne videoen belyser Morten Kjelland hva som menes med

  • materielle regler
  • prosessuelle regler

og gir eksempler på begge formene.