«Aktiv» forelesningsdel


Laura Lauritsen er glassblåser på Lilyhammer Glassverk, og hadde blitt utsatt for en alvorlig brannskade under utføring av arbeid. Hun ble innlagt på Lillevik universitetssykehus (LUS). Der gjennomgikk Laura en hudtransplantasjon, som ville medføre betydelige smerter de første dagene
etter inngrepet. For å lindre plagene skulle hun få Morfin per oralt, noe som ble besluttet av lege Lars Holm ved LUS.

Utpå formiddagen første postoperative dag ble Lars kontaktet av sykepleier Alexandra som jobbet på plastikkirurgisk avdeling fordi pasienten Laura ikke hadde hatt effekt av Morfin per oralt for sine smerter. Lars hadde mange pasienter den dagen og hadde sterk hodepine selv om han hadde tatt to Ibux og to Paracet. Han ga beskjed om at pasienten Laura skulle ha Morfin 2,5 mg intravenøst ved behov, og skrev dette raskt ned på et notatark og ga til Alexandra – før han hastet videre nedover korridoren. Som følge av tidsnød hadde Lars skrevet feil, og derfor notert Morfin 25 mg. Alexandra fulgte anvisningen og injiserte den forskrevne mengden. Som følge av overdoseringen var Laura nær ved å dø grunnet truende respirasjonsstans. Hun klarte seg som følge av Alexandras overvåkning av henne, noe som gjorde at Alexandra fikk tilkalt Lars i tide til å igangsette virksomme mottiltak. Laura fikk ingen fysiske skader. Hennes bevisstløse tilstand gjorde at hun ikke fikk med seg hva som hadde skjedd.

Helse Medisin

I etterkant av hendelsen oppsto det spørsmål om hvem som hadde ansvaret. Lars pekte på Alexandra, og Alexandra pekte på Lars. Lars anførte at Alexandra var ansvarlig fordi det var hun som hadde satt selve sprøyten, og bemerket at hun – uansett hans feilskrift – «måtte tenke selv», som han sa. Med tydelig stemme ba han Alexandra om å la episoden forbli mellom dem og ikke snakke om den til andre. «Det skaper bare unødig støy her», sa han, og viste til at ingen skade var skjedd på pasienten.

Selve operasjonen var vellykket og Laura var fornøyd med både resultatet og servicen på sykehuset. Hun ville gi en oppmerksomhet til Alexandra og Lars, og ga hver av dem en stor, selvlaget glassbolle. Hver glassbolle hadde en verdi på 1800 kroner. Alexandra satte sin glassbolle på hvilerommet og lot den åpent tilfalle LUS, mens Lars pakket den inn i en pose og tok den med seg hjem.

Drøft hvilke rettslige spørsmål som oppgaven reiser, og dann deg en mening om konklusjonen.

Splitting av sak

Refleksjonsoppgave 1

a) Hva ligger i plikten til å yte faglig forsvarlig helsehjelp?

b) Hva ligger i plikten til å yte omsorgsfull hjelp?

Svarene får du i filmene, særlig i filmen om § 4. Men merk at de to refleksjonsspørsmålene favner vidt slik at svar må søkes også i andre bestemmelser (med tilhørende filmer).

Spørsmålstegn NY2

Refleksjonsoppgave 2

1. Beskriv kort hva som er sentrale formål med helsepersonelloven.


2. Beskriv hva som menes med «fag/lig forsvarlighet» i helsepersonelloven § 4, og forklar hvordan denne bestemmelsen har sammenheng med andre paragrafer i loven. Fremstillingen skal illustreres med eksempler fra Helsepersonellnemndas praksis.

Nurse 3