Innledning

Alle som bor eller arbeider i Norge er medlemmer av folketrygden, som er en nasjonal obligatorisk ordning. Folketrygdloven gir medlemmene plikter og rettigheter som blant annet innebærer å betale trygdeavgift. Folketrygden er et system som skal gi en økonomisk trygghet til medlemmene og kan deles i tre hovedgrupper gjennom dekning av utgifter, å sikre inntekt og en hjelp til selvhjelp. Tilfellene der det er behov for ytelsene deles i fire hovedgrupper som er arbeidsløshet, sykdom, familieforhold og alder. Det er NAV som arbeider med folketrygden.

1) Dekning av utgifter

Dekning av utgifter kan skje gjennom for eksempel stønad ved helsetjenester, grunn og hjelpestønad, stønad ved begravelse og stønad for bedring av arbeidsevne og funksjonsevne i dagliglivet.

2) Sikring av inntekt

Ytelser for sikring av inntekt er blant annet dagpenger og sykepenger.

3) Hjelp til selvhjelp

Ytelser som går under hjelp til selvhjelp er arbeidsavklaringspenger, stønad til dekning av reiseutgifter, utgifter til flytting, barnetilsyn eller ekstra utgifter til bolig. Dette gjelder også for stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeid og dagliglivet, stønad til skolepenger for enslig forsørgere, tidligere familiepleier og gjenlevende ektefeller.

Formål

Folketrygdens formål fremgår av lovens § 1-1 der det blant annet står at ordningen skal bidra til å jevne ut inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Omfordelingsvirkninger i folketrygdsystemet kan gå fra medlemmer med høy inntekt til medlemmer med lav, fra friske til syke, fra menn til kvinner, fra sentrum til utkant, over livsløp og mellom generasjoner.

Medlemskap

Reglene om medlemskap står i folketrygdloven kapittel 2 der hovedbestemmelsene i ftrl. § 2-1 forklarer at alle som bor eller lovlig oppholder seg i Norge, er medlemmer av folketrygden. Det følger videre en hovedregel etter ftrl. § 2-2 at den som ikke er bosatt i Norge, allikevel kan være pliktig medlem dersom personen er arbeidstaker i Norge.

Klageorganer

Folketrygdloven med unntak av kapittel 5, styres av NAV der klageorganet heter NAV Klageinstans som er et regionalt organ. Det finnes forskjellige klageorganer i Norge med ulik grad av spesialisering.

HELFO er klageorganet som tar for seg saker fra folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester. Om medlemmet er misfornøyd etter at saken har vært hos NAV Klageinstans så kan personen anke videre til Trygderetten.

graphicstock-close-up-of-psychiatrist-hands-in-those-of-patient_H1moHvKRXb