Plassering av emnet

Helseretten er delt inn i fem disipliner:

 • Pasient og brukerrettigheter
 • Helsearbeidernes rettigheter og plikter
 • Sykdommer og inngrep
 • Medisinallovgivning
 • Organisering og finansiering
Plassering Kart Desitnasjon
Helserett. Med. fak.

Aktørtrekanten

Hvem er det som er aktører i helsepersonellsakene?

Helsepersonell befinner seg i midten. På lokalt nivå omgis helsepersonell av Statsforvalteren (tidligere: fylkesmannen), på statlig nivå av Helsetilsynet, og hvis noen er misfornøyde med vedtak truffet av helsetilsynet, kan saken meldes inn for Statens helsepersonellnemnd (Helsepersonellnemnda) som i dag er en del av Helseklage. Vedtak derfra kan bringes inn for de vanlige domstolene (tingretten, lagmannsretten og Høyesterett).

Når en går inn i helsepersonnemndas praksis er det viktig å huske på at den som omtales som «klager» ikke er pasienten, men helsearbeideren. Det er kun er helsearbeidere som kan bringe en sak inn for helsepersonellnemnda; det kan ikke pasienten gjøre.

Samskrivingen i én lov og dens forhistorie

Helsepersonelloven ble vedtatt i 1999. Med denne loven ble de gruppene av helsepersonell som tidligere kun var regulert av ulovfestede rettsprinsipper, nå inkludert i loven. Det som ikke var like heldig er at mens en tidligere hadde nokså skreddersydde lover tilknyttet hver enkelt helseprofesjon, gikk man over til én felles lov som skulle være lik og generell for alle gruppene. Dette skaper ofte tolkningsproblemer fordi loven er blitt mer generell.

Før og etter helsepersonelloven fra 1999

 • Før helsepersonelloven i 1999:
 • Jordmorloven 1898
 • Fysioterapeutloven 1956
 • Sykepleierloven 1960
 • Ortopediingeniørloven 1971
 • Psykologiloven 1972
 • Psykiatriloven 1972
 • Legeloven 1980
 • Tannlegeloven 1980
 • Mv.
  • Fra og med helsepersonelloven i 1999:
  • PRO: Forenklende
  • CONS: Men krever tolkning fordi loven blir mer generell
  • PRO: Inkluderte de som tidligere falt utenfor lovregulering:
   • Ambulansepersonell
   • Tannteknikere
   • Ortoptister
   • Audiografer
   • Farmasøyter
   • Kliniske ernæringsfysiologer

Helsepersonellsakenes kompleksitet

Helsepersonellsakene er komplekse ved at de har linjer til andre rettsområder som blant annet

 • alminnelig forvaltningsrett
 • andre deler av helseretten, se blant annet helseforetaksloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • erstatningsrett (pasientskaderett)
 • velferdsrett
 • strafferett

I tillegg krever god forståelse av helseretten at man ser sammenhenger med andre temaer som blant annet

 • medisin og andre helsefag
 • politikk (helsepolitikk)