Formål og hjemmel

Formålet med folketrygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem, jf. ftrl. § 13-1. Reglene om yrkesskade i folketrygdloven er hjemlet for det meste i kapittel 13. Det gjelder et tosporet system, der kompensasjon for skade vil kunne bli behandlet i både NAV og i forsikringsselskap.

Yrkesskadebegrepet

Yrkesskadebegrepet omfatter både skader etter arbeidsulykke og enkelte sykdommer som skyldes påvirkning i arbeid. Disse sykdommene kalles yrkessykdommer, og er sykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer, jf. ftrl. § 13-14.

Hovedregelen er at yrkesskade gjelder for arbeidstakere, jf. ftrl. § 13-6, men frilansere og selvstendig næringsdrivende kan også få yrkesskadedekning, jf. ftrl. § 13-13.

Bedriftsvilkårene

Yrkesskadedekning gjelder for den arbeidstaker som får en yrkesskade «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Dersom arbeidstakeren får en yrkesskade på reise til eller fra arbeid anses vedkommende ikke å være «på arbeidsstedet», jf. Rt. 2000 s. 220. Situasjonen er annerledes dersom arbeidstakeren får en yrkesskade på reise mellom to oppdrag underveis i arbeidsdagen.

 

Vilkår 1: I arbeid

Vilkår 2: På arbeidsstedet

Vilkår 3: I arbeidstiden

Melding om yrkesskade

Det følger av ftrl. § 13-14 at en arbeidsgiver, rektor, forlegningssjefer osv. plikter å sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom.

Fristen for å melde inn en yrkesskade til NAV er ett år, og dette med formål om at desto lengre tid som går fra selve skaden er oppstått desto vanskeligere er det å klargjøre de faktiske forhold.

Unntak kan gjøres dersom fristen er oversittet, men det er klart at det er en yrkesskade.

storyblocks-businesswoman-at-work-as-advisor-in-office-financial-consultant-with-documents-and-customer-health-insurance-broker-meeting-chinese-manager-businessman-signing-contract-with-retirement-plan-agent_ScE1_I
handicap

Menerstatning

For at et medlem av folketrygden skal ha krav på årlig menerstatning, så må vedkommende ved en yrkesskade ha blitt påført varig og betydelig skadefølge av medisinsk art, jf. ftrl. § 13-17. Menerstatningen skal da gis årlig så lenge medlemmet lever.

Formålet med menerstatninger å kompensere for ulemper av ikke-økonomisk art, og den skal utmåles i forhold til graden av medisinsk invaliditet. Invaliditetsgraden begrenes etter invaliditetstabellen i forskrift. 21. april 1997 nr. 373 § 3.

For deg som ønsker å vite litt mer

Filmene går lenger enn pensumkravene, men viser praktisk viktige sider av reglene om yrkesskader. Filmene er fra professor Morten Kjelland e-kurs om yrkesskader

Arbeidsskader

Her belyses når hvilke arbeidsskader som gir kompensasjon og hvilke som ikke gir det

Yrkessykdommer

Her belyses forskriftene om såkalte listesykdommer

Meldeplikten

Yrkesskader må meldes i tide