Formål

Formålet med ytelser etter kapittel 14 er å sikre inntekt for foreldre i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Dette følger av den innledende formålsparagrafen(§ 14-1).

Vilkår for rett til foreldrepenger

For å få rett til foreldrepenger er det et krav om medlemskap i trygden (§ 14-2).Det er ikke et krav om at medlemmet oppholder seg i Norge under utbetalingen. Hvis medlemmet oppholder seg i utlandet, utbetaler arbeidsgiver ytelsen til medlemmet og får refusjon av trygden (§ 14-3).

Foreldrepenger kan ytes til barnets mor og far ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år(§ 14-5). Hvis et medlem får overført foreldreansvaret til seg, likestilles dette med ordlyden «adopsjon».

Opptjening av rett til foreldrepenger

Retten til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet ( §14-6).Det er følgelig et vilkår om yrkesaktivitet for at det skal foreligge rett til foreldrepenger. Både mor og far til barnet kan opptjene denne retten. Videre følger det av bestemmelsen at yrkesaktiviteten må ha foregått i seks av de ti siste månedene før uttak av foreldrepengene tar til. For moren til barnet innebærer dette at opptjeningsperioden må ha funnet sted 3 uker før fødselen. Far til barnet kan vente med foreldrepengene til han har opptjent retten.

Likestilt med vilkåret om «yrkesaktivitet» er det tidsrom da det er gitt en ytelse til livsopphold i form av dagpenger kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved barns sykdom kap 9, arbeidsavklaringspenger etter kap 11, eller enten foreldrepenger eller svangerskapspenger etter kap 14.

Uttak 

Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut 12 uker før fødselen og senest 3 uker før fødselen. Dette følger av (§ 14-10). Dersom mor velger å ikke ta ut foreldrepengene før fødselen, starter likevel stønadsperioden å løpe 3 uker fra fødselen. Hvis prematur fødsel er grunnen til at mor ikke har tatt ut foreldrepenger, gjelder det samme. Dette følger av trygderettspraksis, se eksempelvis TRR-2007-1143. For far til barnet stiller dette seg annerledes. Han kan ikke ta ut foreldrepenger de første seks ukene etter fødsel.

Det er et absolutt krav om at foreldrepenger må tas ut innen tre år etter fødselen eller omsorgsovertagelsen (§ 14-10). Videre er det er vilkår om at medlemmet ikke er i arbeid og av den grunn trenger kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt, se formålsparagrafen (§ 14-1).

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger beregnes etter de samme bestemmelsen som for sykepenger (kap 8). Det er følgelig et krav om opptjeningstid (§ 8-2), tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt (§ 8-3).

graphicstock-young-pregnant-woman-with-doctor-in-ambulance_H0bNGwhWb